Herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor consumenten

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om zonder opgave van redenen binnen een termijn van 14 dagen deze overeenkomst te herroepen. De termijn van 14 dagen begint op de dag waarop op u de goederen heeft ontvangen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons middels een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of een email) over uw besluit, deze overeenkomst te herroepen, informeren. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping hieronder, maar bent hiertoe niet verplicht. Maakt u van deze mogelijkheid gebruik, dan zullen wij u per omgaande (bijv. per email) een bevestiging betreft de ingang van de herroeping doen toekomen. Om aan de herroepingstermijn te kunnen voldoen moet u het bericht betreft het uitoefenen van het herroepingsrecht voor afloop van de termijn van 14 dagen inzenden. 

Robert's Dogfood
Obrechtlaan 72
9402 TK Assen
robertsdogfood@hotmail.com

Herroeping vervolg

Wanneer u deze overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen, welke wij van u ontvangen hebben betreft deze overeenkomst, inclusief de verzendkosten (met uitsluiting van extra kosten welke zijn ontstaan wanneer u een andere vorm van levering heeft ontvangen dan de door onze gunstigste standaardlevering) per omgaande en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de mededeling betreft uw herroeping bij ons binnengekomen is, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalwijze als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders overeen wordt gekomen; in geen geval worden u vanwege deze terugbetaling kosten berekent. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. U moet de goederen per omgaande maar in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag, waarop u ons op de hoogte hebt gebracht van uw herroeping, aan ons terugzenden of overdragen. Aan deze termijn wordt voldaan wanneer u de goederen voor afloop van de termijn heeft verzonden. U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Opmerkingen / uitzonderingen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij

 • overeenkomsten ter levering van goederen welke snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zal verlopen of
 • overeenkomsten ter levering van verzegelde goederen, die wegens redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzenden wanneer de verzegeling na de levering is verbroken.
 • overeenkomsten ter levering van goederen waarin spekkevers/spektorren aanwezig zijn.

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 • Aan:Robert's Dogfood
  Obrechtlaan 72
  9402 TK Assen
  robertsdogfood@hotmail.com

 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*


 

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

 • [Naam consumenten(en)]

 

 • [Adres consument(en)]

 

 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.